Dysocjacja

Stopień dysocjacji, moc kwasu

stopień dysocjacji

Stopieniem dysocjacji nazywamy stosunek moli cząsteczek związku chemicznego, ulegających rozpadowi do liczby moli cząsteczek danego związku, który znajduje się w roztworze, bądź w fazie gazowej albo stopie, gdzie zaszła dysocjacja elektrolityczna.

Stopień dysocjacji jest zależny od struktury danego związku, dla którego został on ustalony, od rodzaju rozpuszczalnika, a także od obecności w danym roztworze również innych związków, które zdolne są do dysocjacji. Stopień dysocjacji zależne jest także od stężenia i temperatury roztworu.

Mocą kwasu nazywamy ilościową miarę siły z jaką działa.

pKa = – log[Ka]

Ka – stała dysocjacji kwasu

Jego miarą jest zwykle wartość ujemna logarytmu dziesiętnego. Im wartość pKa jest mniejsza, moc kwasu zwiększa się.

Np. kwas solny w wodzie:

HCl + H2O ⇌ H3O+ + Cl-

Moc kwasów w takich samych warunkach zewn. jest zależny od struktury chemicznej jakie posiadają. Proste kwasy nieorganiczne, zarówno te zawierające tlen w strukturze (takie jak np. H2SO4), oraz beztlenowe (takich jak np. HCl), wykazują wzrost mocy wraz ze wzrostem elektroujemność jaka występuje w centralnym atomie reszty kwasowej. Biorąc pod uwagę kwasy organiczne zależności takie są złożone.

Kwasy wieloprotonowe mają więcej wartości pKa takich, które odpowiadają za odrywanie się następnych protonów w trakcie dysocjacji. Zwykle pKa w pierwszym etapie dysocjacji jest mniejsze niż pozostałe.
Moc kwasu to między innymi zdolność jaka posiada aby wypierać resztę kwasową z soli znajdującej się w roztworach. Decyduje o tym, w jaka stronę przesuwa się równowaga reakcji danego kwasu z solą. Bardziej mocny kwas wchodzący w reakcję z solą wypiera w sposób spontaniczny resztę kwasową, która pochodzi ze słabszego kwasu. Wynikiem tej reakcji jest powstanie słabszego kwasu i soli mocnego kwasu. Równowaga zachodząca w druga stronę dotycząca reakcji słabszego kwasu wraz z solą mocniejszego kwasu może zachodzić i jest przesunięta w silny sposób w kierunku substratów.

Podoba Ci się artykuł? Odostępnij go!

Zostaw komentarz